Składniki majątku w firmie

Majątek firmy stanowią jego składniki, którymi są zarówno środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne (WNiP).

Zgodnie z prawem środki trwałe to zarówno budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością ale także maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty. Dokonując klasyfikacji środków trwałych można podzielić je na 10 grup: Grunty, Budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, Kotły i maszyny energetyczne, Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, Urządzenia techniczne, Środki transportu, Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, Inwentarz żywy. Grupy te podlegają w dalszej kolejności bardziej szczegółowemu podziałowi na podgrupy.

Czym jest WNiP? Wartości niematerialne i prawne to według Ustawy o Rachunkowości nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, zaliczane do aktywów trwałych które nadają się do gospodarczego wykorzystania a ich przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Więc konkretniej czym jest WNiP? Są to autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych a także know-how oraz nabyta wartość firmy i koszty zakończonych prac rozwojowych.

Wartości niematerialne i prawne staja się coraz istotniejsze wśród aktywów jednostek gospodarczych gdyż mają bezpośredni wpływ na szybkość rozwoju działalności i jej swobodę.

Posiadając wiedzę czym jest WNiP ustalmy jak je wycenić i zamortyzować. Przy określeniu wartości początkowej istotne są: cena nabycia, koszt wytworzenia, wartość rynkowa z dnia nabycia lub wartość z daty wniesienia. Późniejsze wyceny podlegają pomniejszeniom o odpisy amortyzacyjne, odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne WNiP stanowią koszt uzyskania przychodu i mogą być dokonywane aż do momentu zrównania z wartością początkową.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here